തുണിക്കട വിൽപ്പനക്ക്
HOP UAE VISA FROM 7300 INR - BANNER
തുണിക്കട വിൽപ്പനക്ക്
default-image

പൂനൂർ പ്രദേശത്ത് തുണിക്കട ladies ahop വിൽപ്പനക്ക് ഉദ്ധേശിക്കുന്നു.

നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷോപ്പാണ് .

വിദേശത്ത് ജോലി ആവശ്യാർത്ഥം പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് വിൽക്കുന്നത്

മാസം വാടക 7000 രൂപ

ആവശ്യക്കാർ മാത്രം ഈ നമ്പറിൽ whatsappe മെസ്സേജ് ചെയ്യുക .

27-03-2024 ശേഷം വിളിക്കേണ്ടതില്ല ..

7000

Contact Information

Additional Information

Share

weddingvia 1st banner
HOP UAE VISIT VISA 2
HOP UAE 5 YEAR VISA

test