ആവശ്യമുണ്ട്
HOP UAE VISA FROM 7300 INR - BANNER

ആവശ്യമുണ്ട്

Apply Now

Jobs

Job Details

ഷവർമ്മ,sandwich ഐറ്റംസുകൾ,ഫലാഫിൽ,എണ്ണകടികൾ etc … എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
http://wa.me/

Other Details

Salary: 15000
No of Vacancies: 1
weddingvia 1st banner

Share

HOP UAE VISIT VISA 2
HOP UAE 5 YEAR VISA

test