65 വയസ്സ് വരെയുള്ളസെക്യൂരിറ്റി കളെ ആവശ്യമുണ്ട്
HOP UAE VISA FROM 7300 INR - BANNER

65 വയസ്സ് വരെയുള്ളസെക്യൂരിറ്റി കളെ ആവശ്യമുണ്ട്

Apply Now

Job Details

65 വയസ്സ് വരെയുള്ളസെക്യൂരിറ്റി കളെ ആവശ്യമുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ഹോസ്റ്റൽ ഡ്യൂട്ടി.

12000+Food +ESI+ആവശ്യമെങ്കിൽ താമസം

Other Details

Salary: 12000
No of Vacancies: 10

Benifits

Test

weddingvia 1st banner

Share

HOP UAE VISIT VISA 2
HOP UAE 5 YEAR VISA

test