ടൂൾസ് ഷോപ്പിലേക്ക് അക്കൗണ്ടിംഗ് അറിയുന്ന സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് (Mukkam)
HOP UAE VISA FROM 7300 INR - BANNER

ടൂൾസ് ഷോപ്പിലേക്ക് അക്കൗണ്ടിംഗ് അറിയുന്ന സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് (Mukkam)

Apply Now

Job Details

മുക്കത്തു (Mukkam) പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടൂൾസ് ഷോപ്പിലേക്ക് അക്കൗണ്ടിംഗ് അറിയുന്ന സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

 

Other Details

Salary: NA
No of Vacancies: 1
weddingvia 1st banner

Share

HOP UAE VISIT VISA 2
HOP UAE 5 YEAR VISA

test