ജ്യൂസ്‌ മേക്കറെ ആവശ്യമുണ്ട് (Omassery)
HOP UAE VISA FROM 7300 INR - BANNER

ജ്യൂസ്‌ മേക്കറെ ആവശ്യമുണ്ട് (Omassery)

Job Location: Omassery

Apply Now

Job Details

ഫലാഫിൽ, ബർഗർ, സാൻഡ് വിച്, പണി അറിയുന്ന ജ്യൂസ്‌ മേക്കറെ ആവശ്യമുണ്ട്

Other Details

Job Location: Omassery
Salary: N/A
No of Vacancies: 1
weddingvia 1st banner

Share

HOP UAE VISIT VISA 2
HOP UAE 5 YEAR VISA

test