ജ്യൂസ് മേക്കർ, ഷവർമ്മ മേക്കർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട് (Bengaluru)
HOP UAE VISA FROM 7300 INR - BANNER

ജ്യൂസ് മേക്കർ, ഷവർമ്മ മേക്കർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട് (Bengaluru)

Job Location: Bengaluru

Apply Now

hiring

Job Details

ബാഗ്ലൂരിൽ (Bengaluru) പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഫേയിലേക്ക് ജ്യൂസ് മേക്കർ, ഷവർമ്മ മേക്കർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്

Other Details

Job Location: Bengaluru
Salary: N/A
No of Vacancies: 2
weddingvia 1st banner

Share

HOP UAE VISIT VISA 2
HOP UAE 5 YEAR VISA

test