ഇലക്ട്രോണിക്സ് റിപ്പയർ ഷോപ്പിലേക്ക് റിപ്പയറിങ് അറിയുന്ന ആളെ ആവശ്യമുണ്ട് (Narikkuni).
HOP UAE VISA FROM 7300 INR - BANNER

ഇലക്ട്രോണിക്സ് റിപ്പയർ ഷോപ്പിലേക്ക് റിപ്പയറിങ് അറിയുന്ന ആളെ ആവശ്യമുണ്ട് (Narikkuni).

Apply Now

Job Details

നരിക്കുനി (Narikkuni) ഇലക്ട്രോണിക്സ് റിപ്പയർ ഷോപ്പിലേക്ക് റിപ്പയറിങ് അറിയുന്ന ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്.

Other Details

Salary: NA
No of Vacancies: 1
weddingvia 1st banner

Share

HOP UAE VISIT VISA 2
HOP UAE 5 YEAR VISA

test