റിസോട്ടിലേക്ക്‌ സെക്യൂരിറ്റി മാനേജറെ ആവിശ്യമുണ്ട് (Wayanad)
HOP UAE VISA FROM 7300 INR - BANNER

റിസോട്ടിലേക്ക്‌ സെക്യൂരിറ്റി മാനേജറെ ആവിശ്യമുണ്ട് (Wayanad)

Job Location: Wayanad

Apply Now

hiring01

Job Details

റിസോട്ടിലേക്ക്‌ സെക്യൂരിറ്റി മാനേജറെ ആവിശ്യമുണ്ട് (Wayanad).

പ്രായം 45 മുതൽ 50 വരെ

Ex service man മുൻഗണന.

Other Details

Job Location: Wayanad
Salary: N/A
No of Vacancies: 1

Benifits

ഭക്ഷണം, താമസ സൗകര്യം

weddingvia 1st banner

Share

HOP UAE VISIT VISA 2
HOP UAE 5 YEAR VISA

test