ഷവർമ മേക്കറെ ആവശ്യമുണ്ട് (Shawarma Maker)
HOP UAE VISA FROM 7300 INR - BANNER

ഷവർമ മേക്കറെ ആവശ്യമുണ്ട് (Shawarma Maker)

Apply Now

Job Details

ഷവർമ മേക്കറെ ആവശ്യമുണ്ട് (Shawarma Maker)

തോട്ടത്തിൻ കടവ്,തിരുവമ്പാടി

താമസം + ഭക്ഷണം

 

Other Details

Salary: NA
No of Vacancies: 1

Benifits

താമസം + ഭക്ഷണം

weddingvia 1st banner

Share

HOP UAE VISIT VISA 2
HOP UAE 5 YEAR VISA

test