ഖത്തറിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
HOP UAE VISA FROM 7300 INR - BANNER

ഖത്തറിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Job Location: Qatar

Apply Now

hiring04

Job Details

ഖത്തറിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന ഒഴിവിലേക്ക് experience ഉള്ള സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

🟣Waiters
🟣Driver with Qatar Licence
🟣Bike delivery boys
🟣Marketing executives

Contact 9071895914 – 9061895945
Whatsapp 0097466010610

Other Details

Job Location: Qatar
Salary: N/A
No of Vacancies: 8
weddingvia 1st banner

Share

HOP UAE VISIT VISA 2
HOP UAE 5 YEAR VISA

test