സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് (Koduvally)
HOP UAE VISA FROM 7300 INR - BANNER

സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് (Koduvally)

Job Location: Koduvally

Apply Now

hiring

Job Details

കൊടുവള്ളിയിലേ പ്രമുഖ
A/C ഷോറൂമിലേയ്ക് (Koduvally)
* Accountant (male)
* Sales executive (male)
* A/C Technician ആവശ്യമുണ്ട്.

Other Details

Job Location: Koduvally
Salary: N/A
No of Vacancies: 3
weddingvia 1st banner

Share

HOP UAE VISIT VISA 2
HOP UAE 5 YEAR VISA

test