കുറ്റിക്കാട്ടൂർ ഫാൻസി ഷോപ്പിലേക്കും സ്പോർട്സ് ഷോപ്പിലേക്കും രണ്ടു സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് (Kuttikkattoor)
HOP UAE VISA FROM 7300 INR - BANNER

കുറ്റിക്കാട്ടൂർ ഫാൻസി ഷോപ്പിലേക്കും സ്പോർട്സ് ഷോപ്പിലേക്കും രണ്ടു സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് (Kuttikkattoor)

Apply Now

Job Details

കുറ്റിക്കാട്ടൂർ (Kuttikkattoor) ഫാൻസി ഷോപ്പിലേക്കും സ്പോർട്സ് ഷോപ്പിലേക്കും രണ്ടു സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് (മുപ്പത്തു വയസിനു താഴെ)

 

Other Details

Salary: NA
No of Vacancies: 2
weddingvia 1st banner

Share

HOP UAE VISIT VISA 2
HOP UAE 5 YEAR VISA

test