ടൈലേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട് (Koduvally)
HOP UAE VISA FROM 7300 INR - BANNER

ടൈലേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട് (Koduvally)

Apply Now

Job Details

ടൈലേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

📽️ സ്റ്റിച്ചിങ്
📽️ കട്ടിംഗ്
📽️ എംബ്രോയിഡറി
📽️ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്
📽️ ഹാൻഡ് വർക്ക്

എന്നിവയിൽ പരിചയസമ്പന്നരായ ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്

 

Other Details

Salary: NA
No of Vacancies: 3
weddingvia 1st banner

Share

HOP UAE VISIT VISA 2
HOP UAE 5 YEAR VISA

test