ഓയിൽ& ഫ്ലോർ മിൽ നടത്തിപ്പിന്
HOP UAE VISA FROM 7300 INR - BANNER
ഓയിൽ& ഫ്ലോർ മിൽ നടത്തിപ്പിന്
default-image

താമരശ്ശേരി ചുടല മുക്കിൽ
നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഫ്ലോർ &oil മിൽ .
നടത്തിപ്പിനും കൊടുകുനതാണ്.

നല്ല സൗകരതോടെ 900sq ഫീറ്റ്,
പൊടിക്കുന്ന മിഷ്യൻ 4എണ്ണം.
കൊപ്ര മിഷ്യൻ Sharma 4bolt

Contact Information

Additional Information

Share

weddingvia 1st banner
HOP UAE VISIT VISA 2
HOP UAE 5 YEAR VISA

test