വീടും സ്ഥലവും വില്പനക്ക്
HOP UAE VISA FROM 7300 INR - BANNER
വീടും സ്ഥലവും വില്പനക്ക്
for sale image

ഓമശ്ശേരി അമ്പലക്കണ്ടിയിൽ 5 സെന്റ് സ്ഥലവും മുഴുവൻ പണിയും കഴിഞ്ഞ വാർക്ക വീടും വില്പനക്ക.

2 ബെഡ് റൂം, കിണർ, റോഡ്, സ്റ്റെയർ കേസ്

1900000

Contact Information

Additional Information

Share

weddingvia 1st banner
HOP UAE VISIT VISA 2
HOP UAE 5 YEAR VISA

test