വടക്കെ കണ്ണച്ചൻ വീട്ടില്‍ നളിനി നിര്യാതയായി

HOP UAE VISA FROM 7300 INR - BANNER
മങ്ങാട് : ഒറ്റത്തെങ്ങുള്ളതിൽ വടക്കെ കണ്ണച്ചൻ വീട്ടില്‍ നളിനി (52) നിര്യാതയായി. ഭർത്താവ് : ബാബു, മക്കള്‍ : ബിനീഷ് ലാൽ, ബിജീഷ് ലാൽ മരുമകൾ: ലിജിത (കാക്കൂര്‍)
സംസ്കാരം
2 മണിക്ക് വീട്ട് വളപ്പിൽ
weddingvia 1st banner
HOP UAE VISIT VISA 2
HOP UAE 5 YEAR VISA

test