ശക്തമായ മഴയിൽ Thamarassery, ചുരത്തിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞുവീണു.

HOP UAE VISA FROM 7300 INR - BANNER

Thamarassery: ഇന്നലെ രാത്രി പെയ്ത ശക്തമായ മഴയിൽ താമരശ്ശേരി ചുരം എട്ടാം വളവിന് മുകളിൽ തകരപ്പാടിക്ക് സമീപം ചെറിയ തോതിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണു.ഗതാഗത തടസ്സമില്ല.

weddingvia 1st banner
HOP UAE VISIT VISA 2
HOP UAE 5 YEAR VISA

test