ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഇനി സ്വപ്നമല്ല!!!

HOP UAE VISA FROM 7300 INR - BANNER

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഇനി സ്വപ്നമല്ല!!!
തെറ്റി പോകും എന്ന് ഭയം ഇല്ലാതെ , മറ്റൊരാൾ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന പ്രശ്നം ഇല്ലാതെ, യാത്ര ചെയ്ത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യമുള്ള സമയത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഭാഷ പഠിക്കാം.
നിങ്ങൾ ഏതു രാജ്യത്തായാലും, നിങ്ങളുടെ ജോലി, വിദ്യഭ്യാസം, പ്രായം ഇതൊക്കെ എന്തുതന്നെ ആയാലും ഇനി നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം വീട്ടിലിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം WhatsApp ലൂടെ.
– അതും വെറും 30 ദിവസം കൊണ്ട്.
🔰നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ സമയത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാം.
🔰 നിങ്ങളുടെ പ്രായമോ വിദ്യാഭ്യാസമോ പ്രശ്നമല്ല.
🔰എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്ന ക്ളാസുകൾ
🔰ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച് തുടങ്ങുന്നവർക്ക് വേണ്ടി*
🔰 30 ദിവസം കയിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ satisfy അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടച്ച ഫീസ് ഇൽ നിന്നും 50 % തിരികെ തരും😍

ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് 50% Offer.
Fee 1699 899😍
⚠️LIMITED SEATS ONLY⚠️

ADMISSION &MORE INFORMATION
https://wa.me/7907287563
https://wa.me/9072476474
https://wa.me/9567931941

weddingvia 1st banner
HOP UAE VISIT VISA 2
HOP UAE 5 YEAR VISA

test