നിര്യാതയായി.

HOP UAE VISA FROM 7300 INR - BANNER
Nanminda: നന്മണ്ട വളഞ്ഞ പതിന്നാലിലെ മന്ത്യാട്ട് സ്കൂളിന് സമീപം താമസിക്കും ചെറുകര സാവിത്രി അമ്മ നിര്യാതയായി.
 ഭർത്താവ്: പരേതനായ കമ്ലേരി മാധവൻ നായർ. മക്കൾ:  ശശിധരൻ ചെറുക്കാട്, ഹരിദാസൻ, ഹേമജ ചെറുവണ്ണൂർ.
 മരുമക്കൾ:ശോഭ ചെറുക്കാട്, ഷീബ മാങ്കാവ് കൊമ്മേരി, ഗോപാലൻ ചെറുവണ്ണൂർ.
 ശവസംസ്കരം 12 മണിയ്ക്ക് വീട്ടു വളപ്പിൽ.
weddingvia 1st banner
HOP UAE VISIT VISA 2
HOP UAE 5 YEAR VISA

test