കായൽ മൂലക്കൽ മുസ്തഫ നിര്യാതനായി.

HOP UAE VISA FROM 7300 INR - BANNER

Elettil: എളേറ്റിൽ വട്ടോളി കായൽ മൂലക്കൽ മുസ്തഫ നിര്യാതനായി.

ബ്ലോക്ക് മയ്യിത്ത് നിസ്ക്കാരം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5.30 ന് എളേറ്റിൽ ടൗൺ ജുമാ മസ്ജിദിലും, 6 മണിക്ക് കണ്ണിറ്റമാക്കിൽ ജുമാ മസ്ജിദിലും.കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അംഗവും, എളേറ്റിൽ വട്ടോളിയിലെ പോർട്ടറുമാണ്.

 

weddingvia 1st banner
HOP UAE VISIT VISA 2
HOP UAE 5 YEAR VISA

test